Utrikeshandelns effekter på valutakursen

En av orsakerna till att valutahandel uppstår är handeln mellan länder, det är också en av de främsta faktorer som påverkar valutakurserna på längre sikt.

Det sammantagna värdet på export och import av varor och tjänster kallas för bytesbalans. Tittar man på hur ett lands bytesbalans med omvärlden ser ut över en längre tid kan man avgöra hur välmående ett lands ekonomi är.

Länder med god konkurranskraft brukar ha en positiv bytesbalans, eftersom de över en längre tid exporterar mer än de importerar. Detta leder i sin tur till att landets valutakurs stärks då efterfrågan på landets valuta är större än utbudet.

Att analysera bytesbalansen med omvärlden ger därför en uppfattning om hur god landets ekonomi är. För att få en bättre förståelse av valutans styrka och växelkurs tittar man på bytesbalansen mellan enstaka länder.

Bytesbalansens trend
Det som är viktigt att veta för att avgöra hur utrikeshandeln påverkar valutakursens storlek är inte själva storleken på bytesbalansens utan dess trend. Bytesbalansen kan vara positiv, det vill säga landet har större export än import. Men om den samtidigt minskar är det ett tecken på att valutan kommer att försvagas. För att avgöra om trenden kommer att hålla i sig eller om det rör sig om en tillfällig avvikelse krävs dock lite djupare analyser.

Importen
Vilken typ av varor och tjänster dominerar utrikeshandeln? Även detta är något som påverkar valutakursen. Ett sätt är att se om importen främst består av konsumtionsvaror eller investeringsvaror.

Konsumtionsvaror – Om importen främst består av konsumtionsvaror kan det påverka valutakursen negativt. Dessa produkter används sällan för att skapa något värde och de ökar sällan i värde. Tvärtom minskar konsumtionsvarornas värde successivt för att sedan upphöra helt, som till exempel för bilar.

Investeringsvaror – Domineras importen av investeringsvaror leder det ofta till att valutakursen stärks, eftersom investeringsvaror används till att skapa värde. Import av maskiner leder därför till högre produktivitet vilket ger ökad konkurrenskraft. Detta ger i sin tur ökad export och bytesbalansen påverkas positivt.

Exporten
Det är också bra att titta närmare på exporten, hur diversifierad den är och vilka varor och tjänster den består av. Exportens struktur kan i vissa fall påverka valutakursens volatilitet. Att exporten domineras av en enda produkt är för det mesta negativt, då små förändringar i efterfrågan leder till stora förändringar av bytesbalansen, vilket ger stora svängningar i valutakursen.

Man bör undersöka till hur stor grad exporten består av industriprodukter som elektronik, och av varor med lägre förädlingsvärde som enklare produkter och råvaror. Exporterar man till exempel bara en enda råvara som råolja finns det risk för en volatil valutakurs som oljepriset är volatilt.

Detta gäller till exempel för Norge där råoljan dominerar landets export. Den norska kronan brukar därför volatil, eftersom exportintäkterna beror på råoljans marknadspris. Går oljepriset upp går också den norska kronan upp eftersom intäkterna från exporten ökar.

Upptäck världens enklaste sätt att handla!

Hitta rätt mäklare för Dig

Jämför Valutamäklare här!