BNP-tillväxt

Det är framför allt den reala BNP-tillväxten som säger något om hur välmående och dynamisk ett lands ekonomi är. En hög tillväxt som dessutom är långsiktigt hållbar jämfört med andra länder brukar också ge en starkare valuta. Anledningen till detta är att utländska aktörer är mer intresserade av att investera i ett land med en framgångsrik ekonomi.

Investeringar
Företag i länder med växande BNP brukar också öka sin omsättning och vinst och i vissa fall också sin vinstmarginal. Därför vil också många aktörer investera i landet, antagligen genom köp av aktier i företag eller genom direkta investeringar.

Vid en stark BNP-tillväxt har man ofta en stram penningspolitik från landets centralbank, för att hålla inflationen under kontroll har man en relativt högt ränta. Hög ränta attraherar samtidigt investerare till landet då räntan är lägre i länder med lägre BNP-tillväxt.

Kapitalbas
I denna situation blir landets finansiella balans positiv, det vill säga mer kapital flödar in i landet än som flödar ut. Detta ger en ökad efterfrågan på landets valuta och därmed en stigande växelkurs.

Ekonomiska cykler
Tittar man på trenden för tillväxten i BNP jämfört med andra länder får man därför en bild av den långsiktiga trenden på efterfrågan av landets valuta. Det är dock just själva trenden som det är viktigt att fokusera på. Vid trendbyten, det vill säga vid inledningen på en konjunkturuppgång eller konjunkturnedgång, kan valutakursen påverkas kraftigt uppåt eller neråt.

När en ekonomisk cykel börjar eller slutar får man ofta volatila valutakurser, något som ofta uppskattas av traders. Valutahandlare börjar diskontera ett visst händelseförlopp i valutakursen redan i ett tidigt skede, vilket gör kursen volatil.

Blir det ett verkligt trendskifte behöver du räkna ut dess styrka och uppskatta hur länge trenden kommer hålla i sig.

Vändpunkter
Hur vet jag när ett trendbyte är på väg att äga rum? Du kan titta på relevant statistik, som industrins investeringar, inköpschefernars framtidstro, nybyggnation av bostäder, industrins orderingång, nyregistrering av bilar, företagens kapacitetsutnyttjande och så vidare…

Bytesbalansen och kapitalbalansen skapar tillsammans landets totala betalningsbalans. Denna styr i sin tur efterfrågan på valuta och därmed landets växelkurs. Det är därför viktigt att titta på både bytesbalansen och kapitalbalansen för att kunna värdera landets valuta. Att enbart kapitalbalansen är negativ behöver inte alltid leda till en försvagning. Bytesbalansen kan vara större än kapitalbalansen och ge en positiv betalningsbalans.

Bytesbalansen och kapitalbalansen har dock olika vikt beroende på hur landets ekonomiska struktur. För en liten exportberoende ekonomi som Sverige är det främst intressant att titta på utrikeshandeln. Större ekonomier som USA är sällan lika exportberoende, här har den interna konsumtionen större betydelse och där är BNP-tillväxten ett bra mått.

Upptäck världens enklaste sätt att handla!

Hitta rätt mäklare för Dig

Jämför Valutamäklare här!